חיזוי חלומות | לימודי תקשור | מכללת ברק
אייקון צור קשר
לפרטים נוספים
ולהרשמה ללימודים
השאירו פרטיכם כאן ונשוב אליכם!

חיזוי חלומות

האפשרות בדבר חיווי הﬠתיד באמצﬠות החלום, מוצגת ברﬠיון המכונה: “חלומות פרודרו-מיים“, או בﬠברית חלומות מקדימים, מבשרים, אשר מופיﬠ כבר אצל אריסטו, המסתמך בדבריו ﬠל גדול רופאי יוון הﬠתיקה היפוקרטס.


הרﬠיון הוא, שבשﬠת השינה נחלשת או אף נﬠלמת תפיסת הגירויים החיצוניים וﬠל כך קיימת בומך השינה תשומת לב דווקא לגירויים פנימיים. כלומר, תשומת הלב היא למצבו הגופני של הישן ﬠצמו ומתבטאת בתודﬠתו, בצורה חריפה הרבה יותר מאשר בזמן הﬠירות.


כאשר שינויים החלים במצבו הפיזי של הישן, יקבלו ﬠתה תשומת לב. ﬠל כך הניחו היפוקרטס ואריסטו בﬠקבותיו, שסימפטומים של מחלות שונות, מתבטאות בחלומות זמן רב לפני שהחולה הבחין במחלתו באופן ברור בזמן הﬠירות. מכאן, שיש ליחס לחלומות ﬠרך רפואי דיאגנוסטי ולחפש בתכנם רמזים למחלות גופניות הﬠלולות להתפתח מאוחר יותר.


רמזים למחלות ﬠשויים לבוא באופן ברור כסימפטומים של מחלה מסוימת, או באופן ﬠקיף הדורש פרוש. כלומר, החלום רומז ומתריﬠ ﬠל מחלה ﬠתידית, ﬠל כך חשוב לפרשו. הרﬠיון מסביר מדוﬠ נתפס החלום באופן מוטﬠה שﬠשוי לבשר ﬠתידות בתחום הבריאותי, בנוגﬠ ל"ﬠובדה“ שקיים חיווי ﬠתידות בחלום גם לתחומים אחרים. כך מציﬠ אריסטו רﬠיון נוסף: הוא טועו שאותם דימויים המופיﬠים בחלום, ﬠשויים לשמש נקודת מוצא למחשבות, הרהורים ורﬠיונות בהקיץ, לאחר שהחולם התﬠורר משנתו. מחשבות, הרהורים ורﬠיונות כאלה, ﬠשויים להשפיﬠ לבסוף ﬠל התנהגות האדם, כאשר לכאורה בחלומות נחזה הﬠתיד.


בפסיכולוגיה המודרנית נחוה תהליך זה לפﬠמים בשם “נבואה המגשימה את ﬠצמה“. כלומר, הכוונה לכוח המחשבה, הגורם לדברים להתרחש. בהקשר זה, קיימים שבטים פרימיטיביים המתייחסים לחלום כאל מציאות, כיוון שחסרה להם האבחנה בין מציאות לחלום. בשבטים אלה, אדם החולם כי אכל מזון מקולקל, יחוש את הסימפטומים של הרעלת קיבה ויקבל טיפול בהתאם. כך גם גבר החולם כי אנס נערה, ילך ויתוודה על כך בפני ראש השבט וצפוי לﬠונש, כאילו אכן ביצﬠ ואת במציאות. יתרה מכך, נערה החולמת כי נישאה לגבר פנוי מהשבט בו היא חיה, תוכרז כעל נשואה לו ובני הזוג יחויבו להינשא, בהתאם למנהג המקובל בשבט. לכאורה הדברים ברורים לנו מאוד: אנו יכולים לצבוט את ﬠצמנו ולחוש כי אנו מרגישים את הצביטה וכגל כך אנו ,ערים, האמנם? האם בחלום איננו
חשים כאב, כﬠס, אהבה? אכר אנן חווים ואת.

אם כן, יכול להיות שנחוש גם צביטה בחלום, הלא כן? אם כן, אולי באמת אנו רק חולמים ,על היותנו כאר ועכשיו, בו בזמן שהכל רק חלום? אולם לצורך העניין, הבה נצא מתוך הנחה כי אנו אכו לא חולמים, אלא קוראים בספר “החלום והפרצות שינה“ ולא חולמים ואת!

קיימות שאלות רבות הנוגﬠות לחלום:

1. האם מה שאנו חולמים הוא אמיתי?

2. האם החלום מרמז לנו על סודות מהﬠבר? אולי מגלגולים קודמים?
3. האם החלום מגלה לנו את העתיד? האם קיימים חלומות
נבואיים?

4. האם קיים קשר טלפתי בחלום?

5. האם אנו מקבלים מסרים בחלום?

6. האם יתכנו מסרים לא לנו בחלום?

7. האם החלום הוא טכניקת הצפנה, קוד סודי?

8. כיצד נדע מתי אנו חולמים?

תשובות לשאלות אלו ונוספות  בספר "החלום והפרעות השינה" מאת ד"ר זיו מאיר.

מתך הקורס: חלומות ומודעות קבלית.